Loading...

dr hab. Tomasz Skrzyński
adiunkt
Kontakt:
 • tel.
 • e-mail: tskrzynski@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: B111
Dyżury:

Biografia:

(ur. 1975) Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady w WSB-NLU i na Uniwersytecie Papieskim. Członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.

Obszar zainteresowań:

Interesuje się partiami politycznymi w Polsce w latach 1945-1950, stosunkami polsko-ukraińskimi, historią nauki. Pojedyncze artykuły , recenzje i referaty na konferencjach narodowych dotyczą także losów Polaków na Syberii, emigracji polskiej w Paryżu, Armii Krajowej, pobytu Legionów na Śląsku Cieszyńskim, św. Urszuli Ledóchowskiej oraz historii prasy.

Publikacje:

 • 1.T. Skrzyński, Polityka komunistów wobec Polskiej Partii Socjalistycznej w 1947 i 1948. Przypadek krakowski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, ss. 399
 • 2.T. Skrzyński (współautor), Zarząd majątkami Polskiej Akademii Umiejętności w dwudziestoleciu międzywojennym w: „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2010, T. 8.
 • 3.M. Ďurčanský, T. Skrzyński, Dodatek k edicím listů Jana Baudouina de Courtenay Adolfovi Černému, w: Slovanství a věda v 19. a 20 století, „Práce z Archivu Akademie Věd”, řada A, sv. 8, Praha 2005 [wyd 2006], s. 227-269
 • 4.T. Skrzyński, Instrument potrzebny do czasu, Stronnictwo Pracy w województwie krakowskim 1948-1950, „Więź” 2008, nr 1, s. 108-118
 • 5.T. Skrzyński, Działania pododdziałów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty przeciwko ukraińskiemu podziemiu na terenie południowej Lubelszczyzny wiosną 1947 r., „Studia Historyczne” 2001, R. 44, z. 1 s. 95-113
 • 6.Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Černym, oprac. P. Biliński, M. Ďurčanský, T. Skrzyński, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2007, R 52, 2007, nr 2, s. 7-50
 • 7.T. Skrzyński, Losy Stronnictwa Demokratycznego w 2 połowie 1948 i na początku 1949 r. Przypadek krakowski, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2008 [druk 2009], nr 12, s. 56-74
 • 8.T. Skrzyński (współautor), Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2005, R. 50, nr 3/4, s. 197-217
 • 9.T. Skrzyński, Wokół wydania ostatniego numeru "Kwartalnika Filozoficznego" w 1950 roku, „Kwartalnik Filozoficzny” 2002, z. 4, s. 5-23
 • 10.T. Skrzyński, Polska Partia Robotnicza w Krakowskiem w latach 1947-1948 (wpływy, problemy wewnętrzne i polityczni sojusznicy), „Politeja” 2010, nr 13, s. 69-93
 • 11.T. Skrzyński, Akcja „Wisła” w świetle akt Ludowego Wojska Polskiego, „Czasy Nowożytne” 2001, t. 10 (11), s. 147-178
 • 12.T. Skrzyński, Udział 3 Dywizji Piechoty w walce z ukraińską partyzantką w drugim etapie akcji „Wisła” w świetle akt Centralnego Archiwum Wojskowego, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2009, nr 2 (31), s. 277-299
 • 13.T. Skrzyński, Udział 3 Dywizji Piechoty w ostatnim etapie akcji „Wisła”. Walka z ukraińskim podziemiem, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2000 [druk 2001], Nr 23, s. 145-169
 • 14. T. Skrzyński, Pobyt Władysława Sikorskiego i podległych mu formacji w Jabłonkowie i okolicach w 1914-1915 roku, „Zwrot” [Czeski Cieszyn], 2004, nr 12, s. 6-10
 • 15.T. Skrzyński, Udział 3 Dywizji Piechoty w wysiedlaniu ludności w czasie akcji „Wisła” (w świetle akt Ludowego Wojska Polskiego), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”2010, T. 20, s. 87-106
 • 16.T. Skrzyński, Ruch ludowy w czasie II wojny światowej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 10-11, s. 22-30
 • 17.T. Skrzyński, Polityka komunistów wobec krakowskich socjalistów na przykładzie zbiórki na budowę siedziby przyszłych władz PZPR, „Prace Historyczne Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2009, z. 136, s. 127-138
 • 18.T. Skrzyński, Ludowcy w Małopolsce 1945-1947, w: Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska-Małopolska-Podhale, materiały sesji naukowej pod red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2008, s. 151-181
 • 19.T. Skrzyński, Walka o wpływy polityczne w związkach zawodowych w 1947 r. na przykładzie województwa krakowskiego, „Czasy Nowożytne” 2007 [druk 2008], T. XX, s. 115 - 136
 • 20.T.Skrzyński, Zniszczenie krakowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego przez komunistów w 1947 r. Ostatnie miesiące, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego" 2007 [druk 2008], Nr 8, s. 285-298
 • 21.T. Skrzyński, Represje wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie krakowskim w 1947 roku (wybrane zagadnienia), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2005 [druk 2007], R. 55, s. 245-267
 • 22.T. Skrzyński, Polityka krakowskich komunistów wobec Stronnictwa Ludowego w 1947 r., „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2008, nr 24, s. 127-140
 • 23.A. Wrzosek, „Tatry”. Z notatników Antoniego Wrzoska, oprac. T. Skrzyński, w: W służbie Nauki… Antoni Wrzosek 1908-1983 materiały sesji naukowej, Kraków 2008, s. 51-67
 • 24.T. Skrzyński, Polityka PPR wobec Stronnictwa Pracy w województwie krakowskim w 1947 r., „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2006 [druk 2008], R. 56, s. 145-161
 • 25.T. Skrzyński, Przygotowania PSL do wyborów na przykładzie Krakowskiego, w: Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, pod red. Michała Wenklara, Kraków 2007,s. 73-88
 • 26. T. Skrzyński, Polityka komunistów wobec Stronnictwa Demokratycznego w województwie krakowskim w pierwszej połowie 1948 r., „Krakowskie Studia Małopolskie” 2006 [druk 2007], nr 10, s. 221-236
 • 27.T. Skrzyński, Polityka komunistów wobec „odrodzonego” Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie krakowskim (XI 1947-VI 1948), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2006, T 12, s. 181-214
 • 28.T. Skrzyński, Pozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego na scenie politycznej w pierwszej połowie 1947 r. (Na przykładzie Krakowskiego), „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2006, nr 22, s. 75-92
 • 29. T. Skrzyński, Z dziejów SL i „odrodzonego” PSL w województwie krakowskim, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2006, nr 34, s. 149-176
 • 30.T. Skrzyński, Z dziejów Polskiego Stronnictwa Ludowego „Nowe Wyzwolenie” w województwie krakowskim w 1946 i 1947 roku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2004 [druk 2006 ], R. 54, s. 193-207
 • 31.T. Skrzyński, Losy Stronnictwa Demokratycznego w 2 połowie 1948 i na początku 1949 r. Przypadek krakowski, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2007, nr 11
 • 32.T. Skrzyński, Polityka PPR wobec Stronnictwa Demokratycznego w Krakowskim w 1947r., „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2007 [druk 2008], T. 13, s. 111-140
 • 33.T. Skrzyński, Polska Partia Robotnicza w województwie krakowskim w latach 1945-1946 (wybrane zagadnienia), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2005 [druk 2006], T 11, s. 129-147
 • 34.T. Skrzyński, Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej w województwie krakowskim w 1945 i 1946 r., „Krakowskie Studia Małopolskie” 2005, nr 9, s. 167-180
 • 35.T. Skrzyński, Likwidacja ograniczonej autonomii Stronnictwa Ludowego przez Polską Partię Robotniczą (na przykładzie Krakowskiego), „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2005, Nr 21, s. 119-135
 • 36.T. Skrzyński, Polityka komunistów wobec partii żydowskich w województwie krakowskim w 1947 i 1948 r., „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2004, T 10, s. 169-187
 • 37. T. Skrzyński, Z minulosti a přítomnosti Archivu vědy Polské akademie věd a Polské akademie věd a umění, „Archivní Časopis” 2007, R. 57, z. 1, s. 12-20 (w innej wersji w: „Archiwista Polski” 2004, nr 1 s. 17-23)
 • 38.T. Skrzyński, Losy Stronnictwa Pracy w województwie krakowskim (lipiec 1946-lipiec 1950), „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2002, T 8, s. 70-101
 • 39.T. Skrzyński, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności: z przeszłości i teraźniejszości, Kraków 2008 [druk 2009](broszura) [pierwsze wydanie 2004]
 • 40.T. Skrzyński, Laureaci Nagrody Jerzmanowskich, w: G. Fijałkowska, Tyle życia, ile w czynie. Rzecz o Eraźmie Józefie Jerzmanowskim, Kraków 2009, s. 111-116
 • 41. T. Skrzyński, Powstanie i dzieje zbiorów archeologicznych i Muzeum Archeologicznego AU i PAU, „Materiały Archeologiczne” 2010, nr 38, s. 205-217
 • 42.T. Skrzyński, Recenzja książki: E. N. Tumanik,  redaktorzy N. P. Matchanowa i D. J. Rezun, Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirsk 2006 372 ss., „Zesłaniec” 2008
 • 43.T. Skrzyński, Recenzja książki: T. Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii, Kraków 2008, ss. 292, „Ruch Filozoficzny” 2009, nr 2, s. 359-366
 • 44.T. Skrzyński, Recenzja książki: Tadeusz Paweł Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970, zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 630, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2010, nr 2, s. 219-227
 • 45.T. Skrzyński, Recenzja książki: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, pod redakcją Antoniego Kuczyńskiego, Wydawnictwo Silesia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Wrocław 2007, ss. 716, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2008, s. 315-322
 • 46.T. Skrzyński, [lata 1989-2000] w: Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000, pod red. R. Majkowskiej, Kraków 2006
 • 47. T. Skrzyński, [odczyty epigraficzne, w:] Pamiątki epigrafiki i heraldyki polskiej na Ukrainie, red. W. Drelicharz, t. 1: Ziemia lwowska, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005
 • 48. T. Skrzyński, Myśli polityczne Konopczyńskiego [recenzja wyboru pism] „Arcana” 2010, nr 92-93, s. 303-305
 • 49.T. Skrzyński, Recenzja książki: Łucjan Z. Królikowski, Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939 – 1950, Wydawnictwo OO Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2008, ss. 348, „Zesłaniec”, 2009, nr 39, s. 143-146
 • 50.T. Skrzyński, Recenzja książki: Piotr Biliński, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006, Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Jagiellońska, ss. 344, „Zesłaniec” 2007, nr 31
 • 51.T. Skrzyński, Życiorys Antoniego Wrzoska, w: Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska 1908-1983, Kraków 2003
 • 52.T. Skrzyński, Recenzja książki: Bronisław Zaleski, Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich, oprac. Andrzej Zieliński, Wrocław 2008, „Biblioteka Zesłańca”, ss. 223, „Zesłaniec” 2009, nr 40, s. 111-114
 • 53.T. Skrzyński, Recenzja książki: Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej, Z prac Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka, Wrocław 2008, ss. 436, „Zesłaniec” 2009, nr 41, s. 142-147
 • 54.T. Skrzyński, Rostwo – Suski Adam (1790-1880) [uczestnik Powstania Listopadowego], „Polski Słownik Biograficzny” 2009
 • 55.T. Skrzyński, Profesor Stanisław Płaza (1927-2006), „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego” 2006, Nr 7, s. 303-307
 • 56.T. Skrzyński, Strzelbicki Marcin Teodor (1802-1871), „Polski Słownik Biograficzny” 2007, nr 183, s. 597-599
 • 57. T. Skrzyński, Patriotyzm w życiu i działalności św.Urszuli Ledóchowskiej, w: "Wymiary Tożsamości", pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyńskiej,Gorzów Wielkopolski 2011 [druk 2012], s. 195-208
 • 58.T. Skrzyński, Wacław Sieroszewski w Paryżu 1910-1914, w: Wacław Sieroszewski (1858-1945). Zesłaniec – etnograf – literat – polityk. Związki polsko-jakuckie. Tradycja i współczesność. materiały z międzynarodowej konferencji o Wacławie Sieroszewskim 3-5 XII 2008, Wrocław 2010, s. 45-61
 • 59.T. Skrzyński (współautor), Fundacja Pelagii Russanowskiej w świetle materiałów Biblioteki Polskiej w Paryżu (edycja źródłowa) „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2011, nr 13, s. 143-153
 • 60. T. Skrzyński, Laureaci Nagrody Jerzmanowskich, w: Erazm Józef Jerzmanowski 1844-1909 Życie i dzieło, pod red. naukową Skrzyńskiego, PAU, Kraków 2012, s. 65-79
 • 61. T. Skrzyński, Rola Tadeusza Banachiewicza w kontaktach zagranicznych Polskiej Akademii Umiejętności, w: Tadeusz Banachiewicz 1882-195. Materiały z sesji z 2004 r., Kraków 2012, s. 87-95
 • 62. T. Skrzyński, Polityka PPR wobec PPS 1947-1948 (przypadek krakowski), „Kwartalnik Historyczny” 2011, nr 2, s. 231-247
 • 63.T. Skrzyński, Związki małopolskich ludowców z Armią Krajową, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2011, nr 16, s. 183-198
 • 64. T. Skrzyński, Rola Tadeusza Banachiewicza w kontaktach międzynarodowych PAU „Organon” 2011, nr 43, (w języku niemieckim), s. 111-123
 • 65. T. Skrzyński, „Wejście" do ZSL. Miejsce na scenie politycznej i losy "odrodzonego" Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1948 i 1949 r. (przypadek Małopolski), w: Materiały z IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego IX 2010, Warszawa 2012, s. 533-546.
 • 66. T. Skrzyński, Recenzja książki Aleksandry Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu: o prozie Wacława Sieroszewskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, nr 14 , s. 215-218.
 • 67. T. Skrzyński, Rola Tadeusza Banachiewicza w działalności PAU na przykładzie Komitetów Narodowych „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, s. 43-62
 • 68.T. Skrzyński, Czesław Chowaniec, w: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, pod red. H. Łaskarzewskiej, Warszawa 2013, s. 45-54
 • 69.T. Skrzyński, Losy Fundacji Jerzmanowskich i jej beneficjenci, w: Erazm Jerzmanowski (1844-1909) Życie w służbie idei, pod red. J. Biernata, A. S. Więcha, Kraków –Prokocim 2013, s. 131-156
 • 70.T. Skrzyński, Czesław Chowaniec jako historyk (w świetle materiałów archiwalnych zgromadzonych w Bibliotece Polskiej w Paryżu) „Studia Historyczne”, 2012, R. LV, nr 3/4, s. 371-388
 • 71.T. Skrzyński, Udział Tadeusza Banachiewicza w pracach komitetów i komisji Polskiej Akademii Umiejętności (1919-1952) „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2013, R. 58, nr 1, s. 149-164.
 • 72.T. Skrzyński, From the history of the Polish Peasant Party in Cracow 1945- 1946, “Studia Historyczne” (Kraków) 2014
 • 73. T. Skrzyński, Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie” w świetle sprawozdań Komitetów Wojewódzkich PPR i Wojewódzkich Komitetów PPS (czerwiec 1946 – styczeń 1947), „Przegląd Nauk Historycznych”2014, R. XIII, nr 1
 • 74.T. Skrzyński, Losy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Nowe Wyzwolenie” po wyborach parlamentarnych w 1947 r. w świetle sprawozdań władz wojewódzkich PPR i PPS, „Studia Polityczne” (Warszawa) 2014, nr 4 (36)
 • 75.T. Skrzyński, Kompromis czy kapitulacja. Poglądy PSL "Nowe Wyzwolenie", PSL "Lewica" i "odrodzonego" PSL na ustrój, rolę i zakres państwa w latach 1946-1949, w: Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie i na świecie wobec problemów współczesności, Państwo – forma ustrojowa, rola i zadania w dobie integracji i globalizacji, Warszawa 2014
 • 76.T. Skrzyński, Związki Stanisława Estreichera z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, R. 60, nr 2, s. 39-55
 • 77.T. Skrzyński, Miejsce na scenie politycznej i losy PSL „Nowe Wyzwolenie”, PSL „Lewica” oraz „odrodzonego” PSL w latach 1946-1949 (1950), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 400
 • 78. T. Skrzyński, Związki Stanisława Estreichera z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (1888–1939) ze szczególnym uwzględnieniem „Encyklopedii Polskiej" [w:] Stanisław Estreicher 1869-1939. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 czerwca 2010 roku. [Red. t. W. Lohman] ; Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015. s. 35-45 - (W Służbie Nauki ; nr 27)
 • 79. T. Skrzyński, The Polish Peasant Party after the departure of Stanisław Mikołajczyk (its place on the political stage, the structures) 11. 1947 – 11. 1949, w: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. Století, red. J. Rychlik, L. Holećek, M. Pehr i in., Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  CEVRO Institut, Praha 2015, s. 304-317.
 • 80. T. Skrzyński, Aktywność Tadeusza Banachiewicza na Posiedzeniach Walnych i w pracach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1919-1952, "Studia Historyczne" 2015 [druk 2016], R. 58, nr 3, s. 367-387.

 • 81. T. Skrzyński, Struktury regionalne i lokalne PSL "Nowe Wyzwolenie", w: Historia i tradycje ruchu ludowego, t. 2, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa-Kielce 2016, s. 445-461.

 • 82. T. Skrzyński, Reprezentacja PSL „Nowe Wyzwolenie”, PSL „Lewica” i „odrodzonego” PSL w administracji i radach narodowych w latach 1946-1949 [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy. Red. D. Woźniak, P. Wicher. Nowy Sącz : WSB-NLU, 2016, s. 87- 100

 • 83. T. Skrzyński, Reprezentacja PSL „Nowe Wyzwolenie”, PSL „Lewica” i „odrodzonego” PSL w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2016, nr 32, s. 55-80.