Loading...

dr Maria Sidor
Biblioteka dyrektor biblioteki
Kontakt:
 • tel. 44 99 170
 • e-mail: masid@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C001
Dyżury:

Biografia:

Informacje
Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ”Zarzadzanie firmą” w WSB-NLU. Uczestnik wyjazdów studyjnych oraz szkoleniowych do Norwegii, Słowenii, Austrii, Niemiec. Pełni funkcje dyrektora biblioteki WSB-NLU, jest wykładowca i promotorem prac magisterskich i licencjackich na Wydziale na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.

Autorka nagrodzonej przez SBP w 2006 książki: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL. The quality of library services. Research by the Servqual method (Warszawa 2005, SBP) oraz artykułów poświęconych zagadnieniom organizacji i zarządzania, źródłom informacji naukowej i biznesowej, standaryzacji, metodom badania jakości usług w organizacjach komercyjnych i non profit.
Autorka wniosków projektorych, współautorka ekspertyzy dla projektu SyNAT.

Kursy: 
Pozyskiwanie informacji; Information Retrieval
Elektroniczne źródła informacji – wykorzystanie komercyjnych baz danych i Internetu
Metodologia badań i pozyskiwanie informacji
Commercial/Web business and science information sources
Ergonomia
 
 

 Zajęcia prowadzone w WSB-NLU
 • Seminarium magisterskie

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie w organizacjach non-profit, kultura organizacyjna, bazy informacji naukowej komercyjne i open access

Publikacje:

 • Sidor, M., Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. Biblioteka. 2010, nr 14(23), s. 269-284 ISSN 0551-6579 zob. też. [dok. elektr.]
 • Sidor, M., Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu=Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University library in Nowy Sącz [on line]. 2010, nr 14(23), s. 269-284. AMUR Repozytorium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. [dostęp 18. kwietnia 2012]. Dostępny w Internecie : http://hdl.handle.net/10593/1415
 • Pawłowski, K., Sidor, M., Węgrzyński, T., Kołcz, B., Rola uczelni w mieście niemetropolitalnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej [w:] Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego : praca zbiorowa. Pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. Łódź : Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2009. - S. 231-245 ISBN 978-83-925649-8-0
 • Sidor, M., Strategie wyszukiwawcze w wybranych źródłach informacji elektronicznej [w:] Practical use of technology in education - best European e-learning practices for teachers and trainers. Praktyczne zastosowanie technologii w edukacji. Najlepsze praktyki e-learningu dla nauczycieli i trenerów w Europie. Nowy Sącz : WSB-NLU, 2008. - 4E-trainer Projekt, S. 26-40
 • Sidor, M., Z podróży bibliotekarza do Norwegii w ramach programu LLP-ERASMUS. ISBNiK - Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy SBP [on line]. R. 4, z. 17(48) (2008) [dostęp 18. kwietnia 2012]. Dostępny w Internecie : http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/isbn/biuletyn/ISBNik_2008.08.04.pdf [PDF]
 • Sidor, M., Zastosowanie strategicznej karty wyników jako narzędzia do pomiaru efektywności i jakości w zarządzaniu biblioteką [w:] Standardy w bibliotekach naukowych. Pod red. T. U. Szmigielskiej. Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. - S. 43-57 ISBN 978-83-89437-69-3
 • Sidor, M., Jakość usług bibliotecznych [w:] Dobra biblioteka publiczna - czyli jaka? : studia i materiały. Praca zbiorowa pod red. A. Wiśniewskiej i A. Paszko. Kraków : WBP, 2006. - S. 57-72 - (Prace Naukowe ; nr 2) ISBN 83-60100-01-2
 • Sidor, M., Zarządzanie relacjami z klientem w bibliotece szkole wyższej [w:] Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy : praca zbiorowa. Pod red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarskiej. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2005. - S. 155-168 ISBN 83-88936-23-9
 • Sidor, M. W., Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL. Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. - 252 s. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 73) ISBN 83-89316-33-1
 • Sidor, M., Strategiczna karta wyników jako system zarządzania jakością w bibliotekach [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej [The area of information and social communication]. Pod red. M. Kocójowej. Kraków : Wydaw. UJ, 2004. - S. 229-235 - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1230-7025 ; 1274) (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; z. 10) ISBN 83-233-1927-8
 • Sidor, M., Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - wczoraj, dziś i jutro. Biuletyn EBIB. 2003, nr 5(45) [http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/sidor.php]
 • Sidor, M., Możliwości zastosowania metodologii SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych [w:] Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Pod red. S. Kubowa. Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych. Wrocław, 9-11 maja 2002 r. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2002. - S. 98-126 ISBN 83-910486-8-8
 • Sidor, M., Biblioteka klasyczna czy już wirtualna? [w:] Biblioteka Multimedialna : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Katowice 19-20 kwietnia 2001. Red. J. Grzenia ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice : GWSH, 2001. - S. 13-24 ISBN 83-88402-08-0
 • Sidor, M., Bazy danych i ich wykorzystanie w bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu. Bibliotekarz. 2000, nr 9, s. 11-17 ISSN 0208-4333
 • Sidor, M., Biblioteka WSB-NLU - Innowacje i działania. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. T. 7, nr 2 (2000), s. 44-48 ISSN 1230-5529
 • Sidor, M., Seminarium „Business information sources and their users” - Źródła informacji biznesowej i ich użytkownicy. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. T. 7, nr 2 (2000), s. 52-54 ISSN 1230-5529
 • Sidor, M., SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych. Marketing i Rynek. R. 7, nr 11 (2000), s. 2-11 ISSN 1231-7853
 • Sidor, M., Źródła informacji biznesowej w Bibliotece WSB-NLU w Nowym Sączu [w:] i Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Niepaństwowych. Poznań, 22-23 kwietnia 1999. Materiały konferencyjne. Poznań : WSB, 1999. - S. 38-48
 • Sidor, M., Biblioteka WSB-NLU. Bibliotekarz. 1999, nr 5, s. 15-17 ISSN 0208-4333
 • Sidor, M., Biblioteki wyższych szkół niepaństwowych. Bibliotekarz. 1999, nr 1, s. 8-10 ISSN 0208-4333
 • Sidor, M., Wilk, W., Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu [w:] Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998). Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków : BGAE, 1998. - S. 325-331 ISBN 83-910428-0-4 1997
 • Sidor, M., Biblioteka, bibliotekarze i użytkownicy [w:] Bibliotekarze i użytkownicy bibliotek w dobie powszechnej komputeryzacji (wzajemne relacje, potrzeby, związki) - materiały konferencyjne. Szczecin, 13-15 listopada 1996. Pod red. J. Goc ; Biblioteka Główna. Uniwersytet Szczeciński ; Biblioteka Główna. Politechnika Szczecińska. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997. - S. 198-201
 • Sidor, M., Poland [w:] Workshop on information and library support to management development programmes in Central and Eastern European and former Soviet Union countries. Ljubljana, Slovenia, December 8-11, 1996, Proceedings. Edited by Z. Pejova ; International Center for Promotion of Enterprises. Ljublijana : ICPE, 1997. - S. 121-133 ISBN 92-9038-141-8
 • Sidor, M. W., Mikołajewski, T., Cyfrowe repozytoria zasobów treści – studia wybranych przypadków [w:] Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce. Red. nauk. R. Wisła, T. Sierotowicz, E. Okoń-Horodyńska. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 111-163
 • Sidor, M. W., Repozytorium instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej w oparciu o doświadczenia WSB-NLU=Institutional repository - its functions and tools in scholarly communication based on WSB-NLU experiences [Preprint] [on line] [dostęp 22. stycznia 2014]. Dostępny w Internecie : http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/4384 [PDF]